Sekretesspolicy

Vi vill att du ska förstå vilken data vi samlar in och använder.

​​HARMAN INTERNATIONALS INTEGRITETSPOLICY

Senaste revidering: 5 april 2022

HARMAN International (”HARMAN” eller ”bolaget”) värdesätter din integritet och har åtagit sig att skydda dina personuppgifter. Denna integritetspolicy förklarar hur vi behandlar, lagrar, delar och skyddar de personuppgifter som du tillhandahåller vid användning av våra produkter och lösningar, vår webbplats (”webbplatsen”), eller när du interagerar på annat sätt med bolaget. I enlighet med denna integritetspolicy innebär ”personuppgifter” den information som relaterar till dig som en enskilt identifierbar person, såsom ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer.

Denna integritetspolicy finns i alternativa format för personer med funktionshinder. Kontakta privacy@harman.com för att få hjälp.

Denna integritetspolicy behandlar följande ämnen:

 • Personuppgifter vi samlar in
  • Personuppgifter vi samlar in från dig
  • Personuppgifter vi samlar in genom tekniken på våra webbplatser
  • Personuppgifter vi mottar från tredje parter
 • Regionspecifika uppgifter
  • Alla platser utanför USA
  • Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Storbritannien och Schweiz
  • Brasilien
  • Kalifornien

​Personuppgifter vi samlar in

Personuppgifter vi samlar in från dig

HARMAN kan komma att samla in personuppgifter från dig när du använder denna webbplats, våra produkter eller fordonslösningar, när du registrerar din HARMAN-produkt eller direkt interagerar med bolaget på en mässa eller konferens eller när du kontaktar bolaget (gemensamt kallat för ”tjänster” i denna integritetspolicy). De personuppgifter vi kan komma att samla in om dig beror på vilka tjänster du använder. Vi kan komma att använda följande personuppgiftskategorier:

 • Kontaktuppgifter och identifierare: Bland annat ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, din unika identifierare, internetprotokolladress (”IP-adress”), kontonamn och födelsedatum.

 • Inloggningsuppgifter: Inkluderar det användarnamn och lösenord du använder för att logga in på HARMANs webbplats och andra tjänster.
 • Betalningsuppgifter: Inklusive betalningsmetod, bankkontonummer, betalkortsnummer, kreditkortsnummer, CVV/CID, utgångsdatum, faktureringsadress.
 • Platsuppgifter: Inklusive geografiska uppgifter som samlas in vid användning av vissa tjänster.
 • Uppgifter om användning av produkter och tjänster:  Bland annat produktbenämning, serienummer, inköpsställe, produktanvändningsuppgifter, färg, version, produktgranskningar och garantiuppgifter.
 • Uppgifter om köphistorik: Bland annat namnen på de inköpta produkterna, plats för inköpet och priset som du betalat för produkten/produkterna.
 • Uppgifter om aktiviteter på internet eller andra elektroniska nätverk: Bland annat besökta sidor och använda länkar på HARMANs webbplatser, IP-adresser, platsuppgifter, språkpreferenser och interaktion med reklam.
 • Biometriska uppgifter: Bland annat röstinspelning med vilken en identifieringsmall, till exempel ett röstprov, kan utvinnas och hälsouppgifter som innehåller identifierande information och fingertrycksuppgifter.
 • Sensoriska uppgifter: Bland annat ljud, visuella, termiska eller liknande uppgifter som kan kopplas till en viss konsument eller visst hushåll.
 • Andra uppgifter du tillhandahåller: Bland annat dina personuppgifter som relaterar till din användning av våra tjänster, såsom datum/tid för uppkoppling, hur länge du använt dem, eller orsaken till att du använt dem.

Personuppgifter vi samlar in genom tekniken på våra webbplatser

Vi samlar in uppgifter genom tekniker som förbättrar vår förmåga att tillhandahålla dig en god användarupplevelse. När du surfar in på och använder dig av webbplatsen kommer HARMAN och, i vissa fall, våra leverantörer av tredjepartstjänster, att samla in information om hur du interagerar med webbplatsen. Klicka på länken nedan för mer information: Cookie Policy​ 

Personuppgifter vi mottar från tredje parter

Beroende på de tjänster du använder dig av kan HARMAN även samla in information om dig från någon tredje part, bland annat: 

 • Tjänsteleverantörer: Bland annat de företag för behandling av webbplatsbetalningar vi samarbetar med för att tillhandahålla våra produkter och organisatörer av våra konferenser och mässor.
 • Återförsäljare: Inklusive företag som säljer våra produkter.
 • Original Equipment Manufacturers (”OEM:er”): Bland annat företag som använder våra produkter i sina fordon.

Syften för vilka vi samlar in och använder dina personuppgifter

HARMAN kan komma att använda dina personuppgifter för följande syften:

 • Tillhandahålla våra tjänster
 • Förbättra våra tjänster
 • Kommunicera med dig
 • Verifiera din identitet
 • Registrera användare för HARMAN-kampanjer och evenemang
 • Besvara tekniska supportfrågor och -funderingar
 • Kontakta användare för marknadsförings-, annonserings- och försäljningssyften
 • Besvara frågor och ge feedback
 • Utföra marknadsundersökningar och -analyser
 • Utföra interna forskningsuppdrag för teknisk utveckling
 • Fortsätta att utvärdera och förbättra användarupplevelsen online
 • Nätverks- och informationssäkerhet
 • Tillhandahålla bedrägeriskydd
 • Godkänna åtkomst till våra anläggningar
 • Rapportera misstänkta kriminella handlingar
 • Följa lagen eller skydda HARMANs rättigheter, egendom och säkerheten för våra och andra användare

När vi delar dina personuppgifter

Vi hyr inte ut och säljer inte din personliga information till någon tredje part. Vi kan dela dina personuppgifter på följande sätt:

 • Leverantörer av tredjepartstjänster: Vi kommer att dela dina personuppgifter med leverantörer av tredjepartstjänster under kontrakt med HARMAN som hjälper oss att tillhandahålla tjänster till dig. Nedan finns några exempel på leverantörer av tredjepartstjänster med vilka vi kan komma att dela dina personuppgifter och vårt syfte för att göra det:
  • Datastatistik: Vi anlitar leverantörer av tredjepartstjänster som hjälper oss att sammanställa datastatistik om dina interaktioner på webbplatsen. Google Analytics kan exempelvis spåra vilka sidor användarna besöker på webbplatsen och hur länge de stannar kvar, för att fastställa hur användarna använder webbplatsen.
  • Rättslig vägledning: Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till en advokat i en rättsprocess för att få rättslig vägledning.
  • Personuppgiftsbiträden: Vi kan använda tredje parter och betalningsbehandlare när du köper produkter från vår webbplats eller kontaktar våra lokala tjänsteleverantörer i vissa länder. Vi använder även leverantörer av tredjepartstjänster för att organisera HARMAN-konferenser och -mässor.
  • Annonsplattformar: Vi kan komma att utlämna det faktum att du har besökt webbplatsen till annonsnätverk, så att de kan visa HARMAN-reklam för dig på sina andra webbplatser och/eller plattformar. Dessa tjänster kan hjälpa oss att skräddarsy annonser som vi tror kan vara av intresse för dig, baserat på din användning av webbplatsen eller på annat sätt samla in och använda uppgifter om din webbplatsanvändning.

​​Vi kräver att dessa leverantörer av tredjepartstjänster ska tillhandahålla samma skydd för dina personuppgifter som de vi använder, vilket anges i ett skriftligt avtal.

 • Obligatoriska utelämnanden: Vi kan komma att behöva tillhandahålla personuppgifter i domstol vid en rättsprocess, i svar på en domstolsorder, en stämning, en muntlig förberedelse, någon annan rättslig process eller annat som kan krävas enligt lagen.
 • Rättslig efterlevnad och rättsligt skydd: Vi kan komma att lämna ut personuppgifter när vi anser att utelämnande krävs för att uppfylla lagen eller skydda egendomsrättigheter eller säkerheten för HARMAN, våra användare eller andra. Detta inkluderar att utbyta personuppgifter med andra bolag eller organisationer för att skydda sig mot bedrägerier och minska kreditrisker.
 • Bolagstransaktioner: Vi förbehåller oss rätten att lämna ut eller överföra dina personuppgifter:
  • I anslutning till en bolagssammanslagning, konsolidering, konkurs, försäljning av större delen av alla våra medlemsandelar och/eller tillgångar eller andra bolagsändringar, inklusive till potentiella köpare.
  • Till en efterföljande ägare, delägare eller operatör av webbplatsen eller efterföljande databasinnehavare.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi värnar om säkerheten och sekretessen hos dina personuppgifter. Vi har tekniska, administrativa och fysiska säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, obehörigt utelämnande eller felaktig användning.

Vi använder till exempel Transport Security Layer-kryptering (TSL) för att skydda uppgiftsinsamlingsformulären på vår webbplats. Vi begränsar även åtkomsten till dina personuppgifter. Endast medarbetare som verkligen behöver få åtkomst till dina personuppgifter för att utföra ett särskilt jobb (t.ex. en kundtjänstrepresentant) får åtkomst till personuppgifterna. Medarbetare med åtkomst till personuppgifter uppdateras ofta om våra säkerhets- och integritetsrutiner.

Det är viktigt för dig att skydda dig mot obehörig åtkomst till ditt lösenord och till din dator. Se till att stänga webbläsaren efter besöket på webbplatsen. Obs: Trots våra rimliga insatser kommer inga säkerhetsåtgärder att vara perfekta eller ogenomträngbara, så vi kan inte garantera säkerheten hos dina personuppgifter.

Regionspecifika uppgifter

Alla platser utanför USA

De personuppgifter som HARMAN samlar in via webbplatsen laddas ner till en server som sköts av HARMAN i USA. HARMAN har sitt sede på adressen 400 Atlantic Street, 15th Floor, Stamford, CT 06901 i USA.

Eftersom HARMAN är ett globalt bolag med anläggningar över hela världen: Platsen där HARMAN förvarar personuppgifterna från dig som hämtas in utanför denna webbplats, t.ex. när du kontaktar oss eller direkt interagerar med HARMAN på en mässa eller konferens, kommer att beror på ditt bosättningsland. För mer information, kontakta privacy@harman.com.​

Gränsöverskridande uppgiftsöverföringar: För att kunna tillhandahålla våra tjänster kan dina personuppgifter behöva nås av våra entiteter över hela världen, bland annat i USA. Innan vi överför dina personuppgifter till någon av våra entiteter över världen kommer HARMAN att se till att alla obligatoriska överföringsmekanismer finns på plats för att garantera ett lämpligt skydd för den överföringen.

Rättslig grund för behandling: HARMAN behandlar dina personuppgifter med ditt samtycke och i enlighet med det som krävs enligt lagen. Där det är tillämpligt behandlar HARMAN dina personuppgifter som krävs för att utföra eventuella kontrakt med dig. Det gäller exempelvis när vi behandlar dina beställningar, betalningar eller när vi tillhandahåller dig våra tjänster och för att vidta åtgärder, på din begäran, innan vi ingår avtal med dig. HARMAN behandlar även de personuppgifter som krävs för sitt legitima intresse enligt följande:

  • Marknadsföring och reklam:: Såvida du inte har dragit tillbaka samtycket enligt det som beskrivs nedan, använder vi dina personuppgifter för de produkter och tjänster du har beställt, eller i vilka du på annat sätt visat ett intresse, för att tillhandahålla dig information om produkter eller tjänster som vi tror kan vara intressanta för dig, i enlighet med tillämplig lag.
  • Nätverks- och informationssäkerhet, arbete mot bedrägerier och rapportering av misstänkta kriminella handlingar:Vid ett eventuellt bedrägeri, en säkerhetsincident eller en misstänkt kriminell handling kontrollerar vi de personuppgifter som finns kopplade till incidenten för att fastställa vad som har hänt, åtgärda, rapportera till myndigheter och undvika att det upprepas.

Automatiserat beslutsfattande: HARMAN använder ibland personuppgifterna som skickas in via webbplatsen för automatiserat beslutsfattande. HARMAN kan exempelvis visa annonser och skicka e-postmeddelanden till dig med innehåll som valts ut automatiskt baserat på de produkter du tidigare har beställt från oss. HARMAN kommer dock inte att använda personuppgifter som skickas in via webbplatsen eller via våra andra tjänster för automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, som producerar rättsliga effekter eller på liknande sätt påverkar den registrerade personen.

Uppgiftslagring: HARMAN kommer att behålla dina personuppgifter under den tidsperiod som krävs för att uppfylla de syften för vilka HARMAN samlat in dina personuppgifter, och under den tid därefter som det är godkänt eller krävs av tillämplig lag. För mer information om personuppgiftslagring, kontakta privacy@harman.com

Avregistrering från e-postutskick: Du kan även avbryta eller ändra de e-postutskick du har valt att motta från HARMAN genom att följa instruktionerna som finns i de e-postmeddelanden vi skickar ut. Alternativt kan du e-posta HARMAN på unsubscribe@harman.com med din begäran och ange ”Unsubscribe” (avregistrera) i ämnesraden och ange vilka e-postadresser som du vill avregistrera från HARMANs utskickslista. Vi kommer, inom en rimlig period, att se till att sådana e-postadresser tas bort från listan.

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Storbritannien och Schweiz

Informationen i denna sektion, samt informationen i sektionen ovan som heter ”Alla platser utanför USA”, gäller för användare i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Storbritannien och Schweiz (kallat ”EES”).

Gränsöverskridande uppgiftsöverföringar: EU-kommissionen har inte fastställt huruvida USA garanterar en lämplig nivå av personuppgiftsskydd. HARMAN har därmed implementerat Standardavtalsklausuler för att sköta gränsöverskridande uppgiftsöverföringar av personuppgifter från EES.

Individuella rättigheter: Personer bosatta inom EES har rätt att få åtkomst till sina personuppgifter som samlats in av HARMAN och att begära att HARMAN uppdaterar, korrigerar och raderar deras personuppgifter, i enlighet med tillämplig lag. Personer bosatta i EES har även rätt att invända mot eller begränsa HARMANs behandling av deras personuppgifter. De har även rätt till dataportabilitet när det gäller sina personuppgifter.

EES-medborgare kan utöva sina rättigheter genom att kontakta privacy@harman.com.  HARMAN kommer att besvara sådana begäranden i enlighet med tillämplig dataskyddslag. Om du som EES-medborgare anser att behandlingen av dina personuppgifter bryter mot tillämplig dataskyddslag, har du rätt att framföra ett klagomål till den dataskyddsmyndighet där du bor, arbetar eller där du tror att överträdelsen har skett. EES-medborgare kan även ha rätt att invända mot behandling av sina personuppgifter för direkta marknadsföringssyften av HARMAN eller i enlighet med sina legitima intressen och kan utöva den rättigheten genom att kontakta privacy@harman.com. 

EES-medborgare kan, när som helst, dra tillbaka sitt samtycke för behandling av sina personuppgifter där HARMAN behöver deras samtycke som rättslig behandlingsgrund av personuppgifterna genom att kontakta privacy@harman.com.  Eventuell tillbakadragning av samtycket kommer endast att gälla framåtriktat och HARMAN kommer att behålla de personuppgifter bolaget har om EES-medborgaren innan han/hon valde att dra tillbaka sitt samtycke, under den tid är tillåten eller krävs av tillämplig lag.

Dataskyddsombud: HARMANs dataskyddsombud i Tyskland är den seniora chefen för hälso- och säkerhetsfrågor, som kan nås på privacy@harman.com.

Brasilien 

Informationen i denna sektion, samt informationen i ovanstående sektion som kallas ”Alla platser utanför USA”, gäller för bosatta i Brasilien. Personuppgifter som samlas in från bosatta i Brasilien utanför denna webbplats förvaras av HARMAN på Rodovia Governador Leonel de Moura Brizola, nº 3401, Nova Santa Rita- RS/Brasilien 92480-000.

Individuella rättigheter:

Personer bosatta i Brasilien har följande rättigheter gällande behandling av personuppgifter:

  • rätt att begära information om behandlingen av dina personuppgifter
  • rätt att begära åtkomst till sina personuppgifter
  • rätten att begära att få sina personuppgifter korrigerade och/eller uppdaterade
  • rätt att begära anonymisering, blockering eller eliminering av onödig eller överdriven användning av personuppgifterna eller om behandlingen av personuppgifterna bryter mot lagen
  • rätt att begära en överföring av dina personuppgifter från en tjänsteleverantör till en annan
  • rätt att begära radering av de personuppgifter vi tidigare behandlat med ditt samtycke
  • rätt att begära en identifikation av de offentliga och privata entiteter till vilka bolaget har lämnat ut dina personuppgifter eller med vilka bolaget delat en gemensam databas som innehåller dina personuppgifter och
  • rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter

Bosatta i Brasilien kan utöva sina integritetsrättigheter genom att kontakta BrazilPrivacy@harman.com.  HARMAN kommer att besvara sådana begäranden i enlighet med tillämplig dataskyddslag.

Personer bosatta i Brasilien kan använda kontaktuppgifterna ovan när som helst för att dra tillbaka sitt samtycke till behandling av sina personuppgifter där HARMAN kräver deras samtycke som rättslig grund för att behandla personuppgifterna. Eventuellt tillbakadragande av samtycket gäller endast framåtriktat och HARMAN kommer att fortsätta att behålla de personuppgifterna som tillhör bosatta i Brasilien som bolaget fått in innan deras tillbakadragning av samtycket så länge det är tillåtet eller krävs av tillämplig lag.

Dataskyddsombud ”Ansvarig person”: HARMANs dataskyddsombud i Brasilien eller ”Ansvarig person” för att kontrollera behandlingen av personuppgifter är bolagets IT-koordinator, som kan nås via följande e-postadressBrazilPrivacy@harman.com

Kalifornien 

Denna del av integritetspolicyn gäller endast för konsumenter som är bosatta i delstaten Kalifornien i USA (”konsumenter i Kalifornien”) och den gäller för alla personuppgifter som HARMAN samlar in eller lämnar ut i affärssyfte om konsumenter från Kalifornien.

Uppgifter vi samlar in och vårt affärssyfte med insamlingen:Under de senaste 12 månaderna har HARMAN använt de personuppgiftskategorier som listas här som vi samlat in från följande källor:

  • Direkt från konsumenter i Kalifornien
  • Från de teknikleverantörer som anges ovan
  • Från de leverantörer av tredjepartstjänster som anges ovan

HARMAN samlade in personuppgifter för konsumenter i Kalifornien för de affärs- och kommersiella syften som listas här​.

Utlämnande av personuppgifter vi samlar in:  Under de senaste 12 månaderna har HARMAN utlämnat personuppgifter inom följande kategorier om Konsumenter i Kalifornien till tredje parter för affärssyften eller kommersiella syften:

Kategori av personuppgifter Kategori av tredje part
Kontaktuppgifter och identifierare
 • Tjänsteleverantörer, inklusive leverantörer av dataanalystjänster, webbplatsleverantörer och e-handelsföretag
 • Myndigheter, brottsbekämpande myndigheter och andra parter enligt lagkrav, inklusive i rättsprocesser
Uppgifter om aktiviteter på internet eller andra elektroniska nätverk
 • Tjänsteleverantörer, inklusive leverantörer av dataanalystjänster samt webbplatsleverantörer
Platsuppgifter
 • Myndigheter, brottsbekämpande myndigheter och andra parter enligt lagkrav, inklusive i rättsprocesser
Kommersiella uppgifter om betalning (finansiella uppgifter)
 • Tjänsteleverantörer, inklusive e-handelsföretag
Sensoriska uppgifter
 • Tjänsteleverantörer, inklusive röst-till-text-leverantörer
Uppgifter om användning av produkter och tjänster
 • Tjänsteleverantörer, inklusive leverantörer av dataanalystjänster samt webbplatsleverantörer
 • Myndigheter, brottsbekämpande myndigheter och andra parter enligt lagkrav, inklusive i rättsprocesser

Ingen försäljning av personuppgifter: 

HARMAN säljer inte och kommer inte att sälja personuppgifter.

Dina sekretessrättigheter i Kalifornien:

Rätt att få veta
Konsumenter i Kalifornien har rätt att göra en kontrollerbar förfrågan om:

 • vilka kategorier av och vilka specifika personuppgifter som HARMAN har samlat in om dem
 • vilka kategorier av källor som HARMAN har inhämtat personuppgifter från
 • vilka kategorier av personuppgifter som HARMAN har sålt eller utlämnat till tredje part (annan än en tjänsteleverantör) för ett affärssyfte och vilka kategorier som mottagarna av uppgifterna tillhör och
 • vilka affärssyften eller kommersiella syften som HARMAN har samlat in, utlämnat eller sålt personuppgifterna i.​

Rätt till radering
Konsumenter i Kalifornien har rätt att lämna in en kontrollerbar förfrågan om radering av deras personuppgifter som HARMAN har samlat in från konsumenten.

Att göra förfrågningar om att få veta eller om radering
HARMAN kommer att svara på förfrågningar i enlighet med gällande lag, förutsatt att identiteten på den som lämnar in förfrågan kan fastställas. Konsumenter i Kalifornien eller auktoriserade ombud kan utöva sina rättigheter på följande sätt:

 • Fylla i en ett formulär om integritetsbegäran ​ här
 • Skicka e-post till privacy@harman.com
 • Kontakta +1 (877) 871-6755

Hur vi kontrollerar din begäran
​När du lämnar in en begäran om att få veta eller om radering av personuppgifter använder vi följande procedur för att fastställa din identitet:

 • ​Steg 1: Verifikationsmejl: HARMAN skickar ett e-postmeddelande till den adress du angav när du registrerade dig för våra tjänster. Läs igenom detta meddelande, uppfyll bekräftelsekriterierna och skicka sedan ett svarsmeddelande till HARMAN. De obligatoriska kriterierna beskrivs nedan:
  • Läs igenom e-postmeddelandet som du fick från HARMAN. I e-postmeddelandet ber vi dig att svara med minst två uppgifter som bekräftar din identitet, beroende på vilken typ av förfrågan du gjort och känsligheten för de uppgifter som din förfrågan gäller.
  • Besvara mejlet och lämna minst två (i vissa fall tre) uppgifter som HARMAN kan jämföra med informationen som bolaget redan har om dig. HARMAN kommer endast att använda uppgifterna som du lämnar i syfte att fastställa din identitet.
  • Bekräfta vår sammanfattning av vilka åtgärder du vill att vi ska vidta (t.ex. ”radera mina personuppgifter”).
  • Skicka svaret på mejlet till den ursprungliga avsändaren (vanligen privacy@harman.com) med svaren enligt ovan för att bekräfta din e-postadress.
 • Steg 2: När vi har tagit emot uppgifterna ovan och bekräftat din identitet vidtar vi åtgärder för att tillgodose din begäran. I det sällsynta fallet att du gör en förfrågan om att få veta eller om borttagning och HARMAN inte har din e-postadress, utför vi de ovannämnda stegen via telefon. Om vi inte kan bekräfta din identitet på ett tillfredsställande sätt för att besvara din förfrågan, meddelar vi dig omgående och förklarar varför vi inte kan bekräfta din identitet.

HARMANs policy mot diskriminering
Konsumenter i Kalifornien har enligt lag (”California Consumer Privacy Act”) rätt att inte utsättas för diskriminerande behandling av HARMAN för deras utövande av sina integritetsrättigheter, och HARMAN kommer inte att diskriminera på denna grund. HARMAN kan dock använda olika priser eller taxor för konsumenter i Kalifornien eller erbjuda olika kvalitetsnivåer på varor och tjänster om skillnaden på ett rimligt sätt motsvarar det värde som konsumenten i Kalifornien erhåller från konsumentens personuppgifter. Om HARMAN tillämpar detta kommer konsumenter att meddelas enligt alla lagkrav.

Personer bosatta i Kalifornien som använder webbplatsen kan komma att begära att vi tillhandahåller vissa uppgifter gällande vårt utelämnande av dina personuppgifter till tredje parter i direkta marknadsföringssyften. Om du bor i Kalifornien kan du göra en sådan begäran genom att skriva till privacy@harman.com.

Frågor
Konsumenter i Kalifornien som har frågor som rör denna integritetspolicy kan kontakta HARMAN på privacy@harman.com eller +1 (877) 871-6755.

Ändringar av denna integritetspolicy

Om vi ändrar denna integritetspolicy kommer vi att publicera ändringarna på denna sida och uppdatera integritetspolicyns revideringsdatum ovan. Om vi ändrar denna integritetspolicy utförligt på ett sätt som påverkar hur vi använder eller utlämnar dina personuppgifter kommer vi att tillhandahålla en avisering om sådana ändringar och ett ikraftträdandedatum innan sådana ändringar börjar gälla. ​

​​